Zarządzenie Nr 95/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 04.12.2015

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 36 143,00zł, w tym;

  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy w kwocie 36 143,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Pruchnik o kwotę 36 143,00zł, w tym;

  • - wypłata zasiłków stałych 36 143,00

Powyższe zmiany w prowadza się na podstawie decyzji WP nr 203.

Szczegóły zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 242 602,90zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 75 734,97zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym SDS w Pruchniku na kwotę 13 053,58zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.12.2015 20:23
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:25