wersja do wydruku Marcin Grąz 14.03.2016 12:43

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Rozborzu Długim

BURMISTRZ PRUCHNIKA
OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości w Rozborzu Długim Gmina Pruchnik.

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 09 czerwca 2015 roku Nr VII/50/2015, z dnia 03 lipca 2015 Nr VIII/56/2015 oraz z dnia 27 sierpnia 2015 r. Nr IX/66/2015 roku ogłaszam,   że  z zasobu Gminy Pruchnik  przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze

II przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotowe  nieruchomości  były przedmiotem   I –go bezskutecznego przetargu w dniu 04 grudnia 2015 roku.

1. W  ROZBORZU    DŁUGIM

Działka numer  506  o powierzchni 0,0582 ha  objęta   Księga Wieczystą 57867  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący  działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest  w strefie  centralnej wsi  i pośredniej gminy w obszarze zabudowy mieszkalnej ze znajdującymi się na niej starymi drzewami owocowymi  o ilości drewna opałowego  1,2 m3, przy drodze  powiatowej  urządzonej. Działka posiada dostęp do mediów  takich jak gazociąg,  telekomunikacja, eNN i sieć wodociągowa. Na działce tej jest możliwa zabudowa  mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  8 200,00 złotych brutto ( w tym należny podatek VAT  wysokości  23 %).

Działka numer  530  o powierzchni 0,0142 ha  objęta   Księga Wieczystą  57 867 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący  działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest  w obszarze  zabudowy mieszkalnej ze znajdującą się na niej  stacją transformatorową, przy drodze powiatowej  urządzonej , z dostępem do  sieci mediów  takich jak: gazociąg , telekomunikacja , energetyka oraz sieć wodociągowa. Działka bez możliwości zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  1 000,00 złotych.

2. Obciążenia nieruchomości : wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata  na   konto Gminy Pruchnik nr  48 1240 2571 1111 0010 4450 7605  wadium w  wysokości 10  % ceny  wywoławczej nieruchomości  - podane w niniejszym ogłoszeniu  w terminie do dnia  15 kwietnia 2015  roku  z dopiskiem wadium w wysokości :

  • na działkę nr  506   -    820,00 zł
  • na działkę  nr  530  -     100,00 zł

Za datę wpływu wadium  uważać się będzie  datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

4. Czas i miejsce przetargu :

  • Przetarg odbędzie się w dniu   20 kwietnia 2016 roku   o godz.  11:ºº w świetlicy  Urzędu Miejskiego w Pruchniku  - parter pokój nr 15 według  kolejności podanej w ogłoszeniu.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.

6. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy  z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej :
           - oryginalny dowód wpłaty wadium,
           - dokument tożsamości.

7. Wadium wygrywającego przetarg zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu. 

8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane  konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości  pomniejszonej o kwotę  wpłaconego wadium.

9. Wadium nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia  do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem  praw  własności  ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

11. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się  ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej  oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie  punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić  na życzenie i wyłączny koszt  kupującego.

12. Dodatkowe informacje o  nieruchomości będącej przedmiotem  przetargu można uzyskać  w  Urzędzie Miejskim w Pruchniku  pokój numer 16 telefon (16) 6288024 wewnętrzny 24 lub (16) 6236124 w godzinach pracy Urzędu.

Pruchnik 2016-03-14

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.03.2016 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż