UCHWAŁA Nr XV/104/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy Pruchnik o kwotę 16 000,00zł, w tym:

 • zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zamieszkałych w innych gminach 10 000,00zł
 • podatek opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00zł
 • inne opłaty lokalne należne gminie pobierane na podstawie odrębnych ustaw 4 000,00zł
 • odsetki od opłat za odpady komunalne 1 000,00zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 111 057,00zł, w tym:

 • dotacja na przebudowę bieżni przy stadionie w Pruchniku 61 057,00zł
 • dotacja na rozbudowę sali gimnastycznej o łącznik 50 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 435 856,91, w tym:

 • wycinka drewna z lasów komunalnych 5 000,00zł
 • zakup gruntu pod parking w Jodłowce 31 865,00zł
 • opracowanie dokumentacji na rozbudowę stacji uzdatniania wody 94 000,00zł
 • bieżące funkcjonowanie straży pożarnych na terenie gminy 44 757,91zł
 • zakupy instrumentów muzycznych 20 000,00zł
 • dożywianie dzieci w szkołach 30 000,00zł
 • rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia - wykonanie poddasza i dachu 140 000,00zł
 • budowa przewiązki między gimnazjum a salą gimnastyczną 21 234,00zł
 • opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Jodłowce 49 000,00zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 234 662,00zł, w tym:

 • przebudowę bieżni przy stadionie w Pruchniku 234 662,00zł

§ 5.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 296 251,91zł.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 479 505,60zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z wolnych środków kwocie 236 773,60zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 242 732,00zł.

§ 6.

Zwieksza się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 312 323,31zł, w tym;

 1. zmniejsza się przychody w kwocie 207 268,00zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 207 268,00zł
 2. zwiększa się przychody w kwocie 519 591,31zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 519 591,31zł.

Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 762 323,31, tj.

 • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 519 591,31zł, które w kwocie 236 773,60zł, przeznacza się na pokrycie deficytu, a w kwocie 282 817,71zł na rozchody
 • pożyczka na rynku krajowym w kwocie 242 732,00zł, która przeznacza się na pokrycie deficytu.

§ 7.

Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 16 071,40zł, w tym:

 • zwiększa się rozchody w kwocie 16 071,40zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych pożyczek

Po dokonanych zmianach ustala się rozchody w kwocie 282 817,71zł.

§ 8.

Po dokonanych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 742 732zł, w tym na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000,00zł
 • na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 242 732zł

§ 9.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 01:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 14:12