UCHWAŁA Nr XV/105/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (tj. DZ. U z 2013. 594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 242 732,00zł:(słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote)na pokrycie planowanego deficytu budżetu- Rozbudowa przewiązki pomiędzy salą gimnastyczna budynkiem gimnazjum.

§ 2.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017 - 2019 roku ze środków własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.

§ 3.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny In blanco.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 01:38
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 14:11