UCHWAŁA Nr XV/106/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Załącznik nr 1,2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe w kwocie 21 234,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przewiązki między gimnazjum a salą gimnastyczną. Zmiana polega na przesunięciu niezrealizowanych wydatków z 2015 na 2016 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 02:49
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 14:10