UCHWAŁA Nr XV/107/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

 Lp.

Kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej miejscowości gdzie znajduje się szkoła podstawowa / kandydat realizował obowiązek szkolny w danej szkole

10

Dane potwierdza dyrektor szkoły/przedszkola na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2.

Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej/gimnazjum, o przyjęcie do której/którego ubiega się kandydat

7

Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły

5

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu pracy

4.

Kandydat, którego krewni wspierający rodziców / rodzica samotnie wychowującego /opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki mieszkają w obwodzie danej szkoły.

3

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych wspierających w zapewnieniu należytej opieki

§ 2.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przez więcej niż jednego kandydata, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 04:59
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 14:10