UCHWAŁA Nr XV/108/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior - Wigor” w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 17, ust. 2 pkt. 3, art. 51, ust. 1, 2 i 4, art. 97, ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR” w Pruchniku, zwanym dalej ,,Dziennym Domem”.

§ 2.

 1. Ustala się odpłatności za posiłki w kwocie 2 zł od uczestnika za każdy dzień korzystania z wyżywienia.
 2. Za dni usprawiedliwionej nieobecności uczestnik nie ponosi opłat za posiłki, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku planowanej nieobecności uczestnik jest zobowiązany zgłosić ją kierownikowi Dziennego Domu co najmniej 2 dni przed tą nieobecnością. W przypadku nie wykonania tego obowiązku ust. 2 nie stosuje się.

§ 3.

 1. Uczestnik nie ponosi opłaty, jeżeli jego dochód, jako osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w jego rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
 2. Jeżeli kwota dochodu uczestnika, jako osoby samotnie gospodarującej, albo osoby w rodzinie, pozostająca po wniesieniu opłat byłaby niższa niż 100% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, wówczas opłatę pomniejsza się odpowiednio tak, aby kwota dochodu uczestnika pozostająca po wniesieniu odpłatności nie była niższa niż 100 % kryterium dochodowego.

§ 4.

Wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłat określa decyzja administracyjna.

§ 5.

 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za świadczenie określone w § 2, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ustalonej odpłatności w przypadku:
  1. ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów na koszty leczenia, zakup lekarstw oraz rehabilitacji,
  2. innych uzasadnionych powodów.
 2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior - Wigor” w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 05:22
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 14:10