UCHWAŁA Nr XV/110/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: ustanowienia pomników przyrody.

Na podstawie art. 44 ust.1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

UCHWALA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa rosnące przy ul. Kościelnej w Pruchniku.
 2. Liczbę drzew, wymiary, położenie oraz współrzędne geograficzne pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Usytuowanie drzew w terenie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Pruchnika.

§ 3.

Szczególnym celem ochrony pomników przyrody, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych.

§ 4.

W stosunku do pomników przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:

 • obszar o promieniu nie mniejszym niż 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia każdego drzewa, w którym obowiązują zakazy wymienione w § 5;
 • obowiązek corocznej kontroli stanu zdrowotnego i oznakowania pomników przyrody;
 • obowiązek podejmowania wszelkich działań, w tym wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających, mających na celu utrzymanie pomników przyrody we właściwym stanie.

§ 5.

W stosunku do pomników przyrody, o którym mowa w §1, wprowadza się następujące zakazy:

 • niszczenia, uszkadzania lub jego przekształcania;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej;
 • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 • umieszczania tablic reklamowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustanowienie pomników przyrody.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 23:12
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 14:07