UCHWAŁA Nr XV/111/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów:

  1. pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na czterech drzewach z gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomnik przyrody Decyzją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie nr Rlop-410/P/209/69 z dnia 20 sierpnia 1969 r., rosnących na placu kościelnym parafii rzymsko-katolickiej w Pruchniku - działka nr 1980;
  2. pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na 29 drzewach z gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomnik przyrody Uchwałą nr 243/XXXVI/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 grudnia 2001 r., rosnących na placu kościelnym parafii rzymsko-katolickiej w Jodłówce - działka nr 2357.

§ 2.

Zakres uzgodnienia o którym mowa w § 1 obejmuje usuwanie konarów suchych, zasychających, zainfekowanych, nadłamanych, zagrażających bezpieczeństwu lub wchodzących w kolizję z istniejącymi obiektami budowlanymi.

§ 3.

Zabiegi pielęgnacyjne w koronie pomników przyrody należy przeprowadzić przy spełnieniu następujących warunków:

  1. cięcia sanitarne winny zostać przeprowadzone przez specjalistyczną firmę, posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru ds. terenów zielonych lub osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
  2. wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

§ 4.

Określa się termin wykonania zabiegów, o których mowa w § 1 – do dnia 31.12.2016 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzgodnienie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 23:19
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 13:58