Dostawa. samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Pruchniku

GK3140../36/2006                                                                                                    Pruchnik, 2006-09-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa 

Nazwa zamówienia:

Dostawa samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

     Tryb: przetarg  nieograniczony

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www.pruchnik.bip.info.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

       o    możliwości składania ofert częściowych:

           Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

        

         Dostawa samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy   w Pruchniku

Parametry techniczne auta:

-         silnik TURBO diesel z interculerem o pojemności w przedziale od 1896 cm³-2000cm3

-          moc silnika od 103 KM  do  110 KM

-         rozstaw osi od  3300  do 3500  

-         Samochód fabrycznie nowy 1+8 osobowy

Wyposażenie minimalne :

-         ilość miejsc 1+ 8

-          wspomaganie układu kierowniczego

-         ABS z EDS

-         ASR

-         MSR

-         poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

-         napęd na przód

-         wszystkie szyby izotermiczne

-         obrotomierz

-         regulacja zasięgu reflektorów

-         tylne światło przeciwmgielne

-         immobiliser

-         dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

-         wycieraczka tylnej szyby

-         drzwi skrzydłowe z tyłu

-         drzwi boczne przesuwane

-     wyposażenie w stanowisko dla wózka inwalidzkiego z najazdowymi szynami

-         hamulce tarczowe  z przodu i z tyłu

-         wszystkie miejsca z pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi

Wyposażenie dodatkowe:

-         klimatyzacja z regulacją manualną

-         zamek centralny

-         autoalarm

-         radioodtwarzacz

-         niezależne zawieszenie kół

-         wymiary zewnętrzne:   długość: 5290 mm, szerokość: 1904 mm, wysokość: 1959 mm

         ( dopuszcza się różnicę w górę w granicy  do 3%)

Kolor: standard, lakier akrylowy

Gwarancja:

-         2 lata pełnej gwarancji bez limitu kilometrów

-         12 lat gwarancji na perforację nadwozia

-         3 lata na lakier

-         Serwis wymagany do 60 km

       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

34113000-2

Dodatkowe przedmioty

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia ; od podpisania umowy  do 7 dni.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

       Spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust 1 i 2 oraz nie podleganiu wykluczeniu

      z      postępowania na podst. art. 24 upzp  oraz  złożenie dokumentów wymienionych

       w pkt VI siwz.

 Ocena spełnienia warunków  wymaganych od oferentów zostanie dokonana

  wg formuły „ spełnia-nie spełnia”

8) Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie żąda od wykonawców  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

 Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15

   do dnia 19-09-2006 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9

   do dnia 19-09-2006 do godz. 10:05

                        

12) termin związania ofertą

Okres: ilość dni 30

                           

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje zakupów w formie „ dynamicznego systemu zakupów

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa. samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2006 11:22