Dostawa materialow do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m-ci Pruchnik

GK3140/40/2006

                                                                                                                   Pruchnik, 2006-09-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa  

Nazwa zamówienia:

  Dostawa  materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Pruchnik

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 14:00

2) Określenie trybu zamówienia:

     Tryb: przetarg  nieograniczony

3)    

      Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www. Pruchnik.bip.info.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

       o    możliwości składania ofert częściowych:

           Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

              Dostawa  materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości

              Pruchnik

              Szczegółowy opis zamówienia określono w siwz- załącznik do ogłoszenia

       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

252 00000-3

Dodatkowe przedmioty

25212000-0

 Zamawiający przewiduje zakup zamówień uzupełniających o których mowa

                           w art. 67 ust 1 pkt. 7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia ; od podpisania umowy  do 7 dni.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

       Spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust 1 i 2 oraz nie podleganiu wykluczeniu

      z      postępowania na podst. art. 24 upzp  oraz  złożenie dokumentów wymienionych

       w pkt VI siwz.

 Ocena spełnienia warunków  wymaganych od oferentów zostanie dokonana

  wg formuły „ spełnia-nie spełnia”

8) Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie żąda od wykonawców  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

 Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15

   do dnia 2006-10-18 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9

   do dnia 2006-10-18 do godz. 10:05

                        

12) termin związania ofertą

Okres: ilość dni 30

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje zakupów w formie „ dynamicznego systemu zakupów

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materialow do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m-ci Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2006 13:50