Przebudowa drogi gminnej nr 111664R na działkach nr ewid. 2310, 2335/3 w miejscowości Jodłówka od km 0+00 do km 0+046

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

–oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

–oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5- przedmiar/kosztorys ofertowy

Załącznik nr 6- projekt techniczny

Załacznik nr 7- STWiORB

SIWZ I ZAŁACZNIKI ZOSTAŁY SPAKOWANE W ZIP i umieszczone poniżej w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej nr 111664R na działkach nr ewid. 2310, 2335/3 w miejscowości Jodłówka od km 0+00 do km 0+046
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.07.2016 14:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.07.2016 14:02