Dotyczy: postępowania na: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku”  nr IZ 271/7/2016

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ str. 1  spis treści – opis odnośnika  do ROZDZIAŁU IX;

W brzmieniu:  ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

Otrzymuje brzmienie: ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

SIWZ str. 2  Załączniki wers 6 i 7

W brzmieniu:  Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału  warunków

w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 

ROZDZIAŁ I Forma oferty pkt 16 ppkt.1  oraz  pkt. 20

pkt 16 ppkt.1  w brzmieniu

 1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku” nie otwierać przed 25-07-2016 do godz. 10:05”

Otrzymuje brzmienie:

 1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 2. ętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku” nie otwierać przed 26-07-2016 do godz. 11:05”

 

pkt 20 :   skreśla się  pkt 20

ROZDZIAŁ V pkt 3 po ppkt. 4 zapis

W brzmieniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Otrzymuje brzmienie

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ VIII

W brzmieniu: pkt 1

 1. Wadium należy wnieść w wysokości 70 000,00 (słownie siedemdziesiąt trzy tysiące  złotych) w terminie do dnia 25-07-2016 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

 

Otrzymuje brzmienie

 1. Wadium należy wnieść w wysokości 70 000,00 (słownie siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) w terminie do dnia 26-07-2016 r., do godziny 11:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

 

                Po  pkt 2 ppkt 2 dodaje się zapis w brzmieniu

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium.

ROZDZIAŁ IX

W brzmieniu: Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

Otrzymuje brzmienie: Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

ROZDZIAŁ XI pkt 1 i 5

W brzmieniu:

 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 25-07-2016r., do godz. 10:00.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25-07-2016r., o godz. 10:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

Otrzymuje brzmienie:

 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 26-07-2016r., do godz. 11:00.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26-07-2016r., o godz. 11:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

ROZDZIAŁ XIV  skreśla się stary zapis, nowy

otrzymuje brzmienie:

 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1)         opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)         wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)         odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, wnosi się
  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
 11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
 14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia  pkt 2 po A i pkt 7

Pkt 2 po A W brzmieniu:

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz który obejmuje dwa arkusze. Arkusz rozbudowa  II etap oraz  arkusz Przebudowa I  i II Etap,

 

Otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa: zał. nr 5 do siwz który obejmuje dwa arkusze. Arkusz rozbudowa  II etap oraz  arkusz Przebudowa I  i II Etap, - przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja przetargowa.

PKT 7 W brzmieniu:

Nazwy własne w dokumentacji przetargowej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów  równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis materiałów równoważnych, o których mowa w Rozdziale V pkt 7 siwz.

Otrzymuje brzmienie:

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy P.zp., a w treści SIWZ nie zostały określone wymagania Zamawiającego względem parametrów materiałów równoważnych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, norm aprobat, i systemów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych - pod względem funkcjonalnym - nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis materiałów równoważnych, o których mowa w Rozdziale V ust. 7 siwz.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

 Formularz  Ofertowy zał nr 1 do siwz

 W formularzu ofertowym skreśla  się wers 7, 8 i 9 o treści:

NR KRS …………………………… zarejestrowany przez ………………………..……….

albo Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ……….……….. zarejestrowanej przez …………………………………………………………………………………………..………

Zmienia się zapis w  pkt 5 na zapis z pkt 6

Zmienia się zapis w pkt 6 na  zapisy z  pkt 5

 

  Niniejsza zmiana stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ NR 1 Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.07.2016 16:40
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:13.07.2016 16:40