Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XVI/116/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016.446) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 29 858 zł
w tym:

 • dotacja z WFOŚIGW na usuwanie wyrobów azbestowych 25 527 zł
 • darowizna od Nadleśnictwa dla SP Nr 2 w Pruchniku 500 zł
 • dochody z realizacji zadań zleconych 300 zł
 • wpływy z usług z mienia komunalnego 1 000 zł
 • wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2 531 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma z WFOŚIGW, umowy darowizny nr K322.39.2016.

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 89 858 zł
w tym:

 • na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Roźwienica 10 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy św. Floriana 41 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania w Jodłówce i plac postojowy w Hawłowicach 9 000 zł
 • realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych 29 358 zł
 • bieżące funkcjonowanie SP Nr 2 w Pruchniku 500 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 000 zł
w tym:

 • remont dróg gminnych 60 000 zł

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 06:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż