Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok.

UCHWAŁA Nr XVI/120/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2016.446) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik.
  2. Sprawozdaniem finansowym.
  3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2015r.
  4. Informacją o stanie mienia Gminy Pruchnik.
  5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
    • udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2016 06:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż