Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XVI/123/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45 000,00 zł
w tym:

 • odszkodowanie za zniszczona drogę gminną 45 000,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 221 278,00 zł
w tym:

 • subwencja oświatowa 221 278,00 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączeniu pismo MF ST3.4750.4.2016

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę          737 699,00 zł
w tym:

 • remont dróg gminnych 45 000,00 zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 50 000,00 zł
 • rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ul. Przemyskiej w Pruchniku      602 699,00 zł
 • budowa oświetlenia ulicznego w Pruchniku        40 000,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł
w tym:

 • remonty dróg gminnych 40 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 873 977,00 zł.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 353 482,60 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu określa się przychody z nadwyżki budżetowej w kwocie 873 977,00 zł, z wolnych środków w kwocie 236 773,60 zł oraz długoterminowej pożyczki w kwocie 242 732,00 zł.

§ 6.

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 873 977,00 zł
w tym:

 • nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 873 977,00 zł

Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 1 636 300,31 zł tj.:

 • nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 873 977,00 zł
 • wolne środki, których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 519 591,31 zł
 • pożyczka z EFRWP w kwocie 242 732,00 zł

Przychody przeznacza się:

 • w kwocie 1 353 482,60 zł, na pokrycie deficytu budżetu gminy
 • w kwocie 282 817,71 zł, na spłatę pożyczek.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2016 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż