Pruchnik 22-07-2016

                                                                                                              Wszyscy

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku”

NR IZ 271/7/2016

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1.

Rysunek przekroju normalnego ( plik „PRUCHNIK_przemyska_PW_rys_3_normalny” )w opisie warstw konstrukcji nawierzchni zawiera nazwy własne środków do wykonania podbudowy – zapis: podbudowa z gruntu rodzimego ulepszonego i hyrofobizowanego w technologii „Consolid System”. Jakie dokumenty oraz procedury oceny jakości są wymagane przez Zamawiającego przy proponowaniu przez Wykonawcę środków równoważnych?

Odpowiedz:

 Zamawiający przedkłada  rysunek zamienny nr 3 normalny, i dokonuje  zmian w zał. nr 5 przedmiar robót. Zmiany obejmują elementy roboty rozbiórkowe, podbudowę i nawierzchnię

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza aby do wykonania podbudowy z gruntu zmodyfikowanego katalitycznie zastosowane zostało spoiwo hydrauliczne lub drogowe z uwagi na występującą w dokumentacji Specyfikację Techniczną dla tego rodzaju stabilizacji?

Odpowiedz:

 Zamawiający dopuszcza, ale zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz  wg przekroju zamiennego  nr 3 pod warunkiem stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym

Rm= 2,5MPa

 

PYTANIE 3:

  1. Załącznik nr 5 Przedmiar robót  Rozbudowa – II Etap pozycja 37 podaje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ACS wg WT-2 grubości 4cm i ilości 4941m2 oraz pozycja 38 podaje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ACS wg WT-2 grubości 4cm-każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu w ilości 4941m2, natomiast Przekrój normalny rys. nr 3 podaje grubość warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Dokonuje się zmiany całego zał nr 5 arkusz- rozbudowa Etap II -do siwz przedmiar robót.

 

Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29-07-2016

Załączniki:

ZAŁ NR 5 – Przedmiar robót

Zał. NR 6 –  Rysunek zamienny dla przekroju normalnego nr 3

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpow nr 1 i 2 Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:22.07.2016 14:10
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:22.07.2016 15:27