Zmiana SIWZ nr 2

Dotyczy: postępowania na: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku”  nr IZ 271/7/2016

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

ROZDZIAŁ I Forma oferty pkt 16 ppkt.1  pkt 16 ppkt.1 

w brzmieniu

  1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku” nie otwierać przed 26-07-2016 do godz. 11:05”

Otrzymuje brzmienie:

  1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  2. ętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

„Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku” nie otwierać przed 29-07-2016 do godz. 11:05”

ROZDZIAŁ VIII

W brzmieniu: pkt 1

  1. Wadium należy wnieść w wysokości 70 000,00 (słownie siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) w terminie do dnia

26-07-2016 r., do godziny 11:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

Otrzymuje brzmienie

  1. Wadium należy wnieść w wysokości 70 000,00 (słownie siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) w terminie do dnia

29-07-2016 r., do godziny 11:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IX

W brzmieniu: Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

Otrzymuje brzmienie: Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

ROZDZIAŁ XI pkt 1 i 5

W brzmieniu:

  1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 26-07-2016r., do godz. 11:00.

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26-07-2016r., o godz. 11:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

Otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 29-07-2016r., do godz. 11:00.

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29-07-2016r., o godz. 11:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

Zał nr  5  Przedmiar robót kosztorys ofertowy

  Dokonuje się zmian w całym przedmiarze robót dotyczący arkusza   Rozbudowa Etap II;

Zał nr 6  Projekt techniczny Etap II (Skar):

 Dodaje się  Rysunek zamienny  dla przekroju normalnego nr 3

  Niniejsza zmiana stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

 Załączniki zostały spakowane w ZIP i umieszczone w zapytaniach i odpowiedziach nr 1 i 2

 Rysunek zamienny  -dla przekroju normalnego nr 3

 Zmieniony  kosztorys ofertowy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ NR 2 Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:22.07.2016 14:18
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:22.07.2016 15:29