Pruchnik: Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990
 Ogłoszenie przesłano na PORTAL/ UZP :Numer ogłoszenia: 157087 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa: zał. nr 5 do siwz, w tym: - Roboty pomiarowe -kpl. 1 - Podbudowy - kpl. 1 - Nawierzchnia - kpl. 1 - Pobocza - kpl. 1.

 

 PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA UMIESZCZONA PONIŻEJ W PDF

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.07.2016 11:48
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.07.2016 11:48