Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XIX/125/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016.446) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 565 129,00, w tym:

 • subwencja oświatowa 12 000,00
 • wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych 10 000,00
 • środki na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z Gminy Rozwienica 6 000,00
 • środki na przebudowę drogi transportu rolnego 47 000,00
 • środki na zagospodarowanie poscaleniowe 108 000,00
 • dotacja celowa za usuwanie skutków klęsk żywiołowych 230 000,00
 • zwrot podatku Vat za lata 2012 - 2015 113 000,00
 • sprzedaż gruntów mienia komunalnego 9 129,00
 • zwrot za media 2 000,00
 • podatek leśny 28 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma MF ST5.4750.341.2016.4g, umowy nr RG.I.7152.4.5.2016.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 602 800,00, w tym:

 • zakup wyposażenia do szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych 12 000,00
 • zakup materiałów remontowych do szkoły w Rozborzu Długim i Gimnazjum w Pruchniku 10 000,00
 • zakup paliwa na dowóz osób niepełnosprawnych 6 000,00
 • przebudowa drogi transportu rolnego 60 000,00
 • zagospodarowanie poscaleniowe dróg 108 000,00
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych na ul. Spacerowej 300 000,00
 • dotacja celowa na zadania w zakresie sportu 25 000,00
 • dotacja celowa na ochronę zabytków 10 000,00
 • modernizacja stadionu w Pruchniku 6 200,00
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z projektem technicznym na wykonanie ogniw fotowoltaicznych w ramach „Budowy systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik – Etap III” 40 000,00
 • zakup gruntu pod parking przy cmentarzu w Kramarzówce 10 000,00
 • zakup gruntu pod drogę w Jodłówce 5 600,00
 • opracowanie dokumentacji na zadaszenie trybun na stadionie w Pruchniku 10 000,00

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 37 671,00, w tym:

 • bieżące utrzymanie dróg gminnych 37 671,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2016 01:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż