Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

UCHWAŁA Nr XIX/127/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

a) za I kwartał ˗ do 10 stycznia danego roku

b) za II kwartał ˗ do 10 kwietnia danego roku

c) za III kwartał ˗ do 10 lipca danego roku

d) za IV kwartał ˗ do 10 października danego roku

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Pruchnik lub w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 144/XIX/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 31.10.2012r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2016 05:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż