Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 127889-2016 z dnia 2016-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
A. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 11686R NA ODCINKU OD UL. PRZEMYSKIEJ KM 0+000 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 881 W KM 0+864,8 -(II ETAP), w tym wykonanie elementów: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. ROBOTY ZIEMNE 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 4....
Termin składania ofert: 2016-07-25


Pruchnik: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku
Numer ogłoszenia: 185085 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127889 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 11686R NA ODCINKU OD UL. PRZEMYSKIEJ KM 0+000 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 881 W KM 0+864,8 -(II ETAP), w tym wykonanie elementów: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. ROBOTY ZIEMNE 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 4. PODBUDOWY 5. NAWIERZCHNIE 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 8. INNE ROBOTY B. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1 11686R (ULICA PRZEMYSKA) W MIEJSCOWOŚCI PRUCHNIK OD KM 0+515,70 DO KM 1+122,00 - (I i II ETAP), w tym wykonanie elementów: 1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH - I etap 2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW- I etap 3. ROBOTY ZIEMNE - I etap 4. ROWY KRYTE I PRZEPUSTY - I etap 5. PODBUDOWA - I etap 6. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - II etap 7. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW - II etap 8. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, CHODNIKI - II etap Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz który obejmuje dwa arkusze. Arkusz rozbudowa II etap oraz arkusz Przebudowa I i II Etap,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.24.52-5, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2456471,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1455020,96
  • Oferta z najniższą ceną: 1044941,33 / Oferta z najwyższą ceną: 1803335,66
  • Waluta: PLN .

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.08.2016 16:14
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.08.2016 16:14