Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 155873-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900 Przedmiot umowy obejmuje zakres robót szczegółowo określony w przedmiarze robót załącznik nr 5 do siwz w tym:. 1) Roboty...
Termin składania ofert: 2016-08-10


Pruchnik: Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900
Numer ogłoszenia: 186111 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155873 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900 Przedmiot umowy obejmuje zakres robót szczegółowo określony w przedmiarze robót załącznik nr 5 do siwz w tym:. 1) Roboty ziemne kpl 1 2) Podbudowa kpl 1 3) Nawierzchnia kpl 1 4) Odwodnienie kpl 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11B, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272530,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 247440,80
  • Oferta z najniższą ceną: 247440,80 / Oferta z najwyższą ceną: 296454,86
  • Waluta: PLN .

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:23.08.2016 08:27
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:23.08.2016 08:27