Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 153781-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w tym: Część I Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 370, 306, 42, Część II Budowa i...
Termin składania ofert: 2016-08-09


Pruchnik: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Numer ogłoszenia: 187089 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153781 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w tym: Część I Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 370, 306, 42, Część II Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 132, 411, Część III Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Pruchnik, dz. o nr ewid. 726/6. Warunki, kryterium oceny, terminy są dla trzech części jednakowe Oferty można składać dla każdej części osobno.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 370, 306, 42

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o., Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35943,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33043,95
 • Oferta z najniższą ceną: 33043,95 / Oferta z najwyższą ceną: 48535,12
 • Waluta: PLN .


 

Część NR: 2   

Nazwa: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 132, 411

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGOWIEC Krzysztan Marcin, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45985,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40806,43
 • Oferta z najniższą ceną: 40806,43 / Oferta z najwyższą ceną: 62870,69
 • Waluta: PLN .


 

Część NR: 3   

Nazwa: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Pruchnik, dz. o nr ewid. 726/6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49986,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 45664,16
 • Oferta z najniższą ceną: 45664,16 / Oferta z najwyższą ceną: 70241,86
 • Waluta: PLN .

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:23.08.2016 18:14
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:23.08.2016 18:14