IZ 271/12/2016                                                                       Pruchnik 24-08-2016

 

 

Informacja o ponownym

 wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 oraz w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznano ofertę firmy:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zdobyła liczbę punktów 79,69 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 25-08-2016 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert:

P1 kryterium cena 95%

P2 kryterium rękojmi/gwarancji – 5%

Łączna punktacja

P1+P2

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57a,

37-560 Pruchnik

31318,83

           24622,14

P1= ----------------- *95= 74,69

           31318,83

P2 =60 m-cy = 5 pkt

79,69

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert:

P1 kryterium cena 95%

P2 kryterium rękojmi/gwarancji – 5%

Łączna punktacja

P1+P2

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11B, 37-200 Przeworsk

30471,00

         24622,14

P1= -------------- *95= 76,76

         30471,00

P2 =36 m-cy = 0 pkt

76,76

2

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

Wykonawca uchylił się od podpisania umowy i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2016 09:28
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.08.2016 09:28