Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 157087-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa: zał. nr 5 do siwz, w tym: - Roboty pomiarowe...
Termin składania ofert: 2016-08-11


Pruchnik: Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990
Numer ogłoszenia: 189909 - 2016; data zamieszczenia: 26.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157087 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa: zał. nr 5 do siwz, w tym: - Roboty pomiarowe -kpl. 1 - Podbudowy - kpl. 1 - Nawierzchnia - kpl. 1 - Pobocza - kpl. 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26968,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 31318,83
  • Oferta z najniższą ceną: 24622,14 / Oferta z najwyższą ceną: 31318,83
  • Waluta: PLN .

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.08.2016 13:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.08.2016 13:35