Dokonanie zmian w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

UCHWAŁA Nr XX/131/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody dokonuje się zmiany w położeniu drzew określonych w poz. 1 i 2 tabeli z działki nr ewid. 1956/1 na działkę nr 1956/4. Ujednolicony wykaz liczby drzew stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zmian w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2016 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż