Zwiększenie kwoty pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0+000 do km 7+254".

UCHWAŁA Nr XXI/132/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie: zwiększenia kwoty pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0+000 do km 7+254".

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216, ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0+000 do km 7+254” planowanego do realizacji w roku 2016, współfinansowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

§ 2.

  1. Zwiększenie pomocy, o której mowa w ust. §1 zostanie udzielone w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości 508 603,23 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy sześćset trzy złote 23/100).
  2. Zobowiązanie pokryte zostanie z dochodów własnych gminy, tj. z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone zostały w umowie partnerskiej z dnia 28.10.2015 pomiędzy Powiatem Jarosławskim, a Gminą Pruchnik.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwiększenie kwoty pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0+000 do km 7+254".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2016 20:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż