Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXI/133/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2015.238 z póz. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 233 171,13 zł
w tym:

 • subwencja oświatowa 22 593,00 zł
 • dotacja na wykonanie prac archeologicznych, geologicznych 20 000,00 zł
 • zwrot nienależnie pobranych zasiłków 6 100,00 zł
 • dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego 53 699,13 zł
 • dotacja z MSIT na budowę bieżni na stadionie w Pruchniku 15 000,00 zł
 • opłata eksploatacyjna 115 779,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 000,00 zł
w tym:

 • dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania osób potrzebujących 4 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 143 oraz Pisma MF NR st5.4750.343.2016.6g oraz umowa nr 108/D/2016.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 768 075,23 zł
w tym:

 • budowa oświetlenia ulicznego w Świebodnej 10 000,00 zł
 • adaptacja i przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia 70 000,00 zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa 508 603,23 zł
 • zlecenie wykonania prac archeologicznych, geologicznych 20 000,00 zł
 • wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach 22 593,00 zł
 • zwrot nienależnie pobranych zasiłków 6 100,00 zł
 • modernizacja stadionu w Pruchniku – budowa bieżni 130 779,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 535,33 zł
w tym:

 • remont dróg gminnych 144 835,33 zł
 • zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek strażackich 1 700,00 zł
 • dożywianie osób potrzebujących 4 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Udziela się dotacji celowej z budżetu gminy dla:

 1. OSP nr III w Pruchniku w kwocie 900,00 zł, na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych.
 2. OSP nr I w Pruchniku w kwocie 800,00zł, na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 390 068,77 zł.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 743 551,37zł,źródłem pokrycia planowanego deficytu określa się przychody z nadwyżki budżetowej w kwocie 1 264 045,77 zł, z wolnych środków w kwocie 236 773,60zł oraz długoterminowej pożyczki w kwocie 242 732,00 zł

§ 6.

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 390 068,77 zł
w tym:

 • nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 390 068,77 zł.

Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 2 026 369,08 zł tj.:

 • nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 264 045,77 zł
 • wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 519 591,31 zł
 • pożyczka z EFRWP 2 w kwocie 242 732,00 zł

Przychody przeznacza się:

 • w kwocie 1 743 551,37zł, na pokrycie deficytu budżetu gminy
 • w kocie 282 817,71zł na spłatę pożyczek.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2016 21:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż