UCHWAŁA Nr 229/XXXI/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 409.884

w tym:

 •  subwencja ogólna w części oświatowa: 380.000
 • dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: 7.000
 • zwrot za rozmowy prywatne przez pracowników urzędu: 700
 • podatek leśny od osób prawnych: 1.200
 • podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych: 15.800
 • podatek dochodowy od osób fizycznych: 5.184

 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 53.783

w tym:

 • sprzedaż drewna z lasów komunalnych: 10.000
 • darowizny na budowę wodociągów: 23.000
 • podatek rolny od osób fizycznych: 20.783

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§. 2

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 514.500

w tym:

 • zakup pomocy dydaktycznych dla gimnazjum: 67.805
 • zakup wyposażenia i sprzętu dla gimnazjum: 312.195
 • wypłata stypendiów edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Pruchnik: 5.000
 • opracowanie koncepcji wodociągowania Pruchnik – Korzenie: 2.000
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Hawłowicach: 109.000
 • zimowe utrzymanie dróg gminnych: 10.000
 • zakup energii dla budynków komunalnych: 5.000
 • utrzymanie bieżące SP  Pruchnik Nr 1: 3.500 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 158.399

w tym:

 • wynagrodzenie osobowe w Urzędzie Gminy: 144.899
 • utrzymanie bieżące świetlicy szkolnej przy SP Nr 1 w Pruchniku: 3.500
 • dożywianie dzieci w szkołach: 5.500
 • dodatki mieszkaniowe: 4.500

 Szczegóły zawiera załącznik Nr2 do niniejszej uchwały.

 

§. 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 229/XXXI/05

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

-

Leśnictwo

-

10.000

02095

-

Pozostała działalność

-

10.000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

10.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

23.000

40002

-

Dostarczanie wody

-

23.000

0960

Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej

-

23.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

7.000

-

70005

-

Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami

7.000

-

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

7.000

-

750

Administracja publiczna

700

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

700

-

0830

Wpływy z usług

700

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22.184

20.783

75615

-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7.700

-

0330

Podatek leśny

1.200

-

0340

Podatek od środków transportowych

6.500

-

75616

-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
 i opłat lokalnych od osób fizycznych

9.300

20.783

0340

Podatek od środków transportowych

9.300

-

0320

Podatek rolny

-

20.783

75621

-

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

5.184

-

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

5.184

-

758

Różne rozliczenia

380.000

-

75801

-

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

380.000

-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

380.000

-

Razem

409.884

53.783


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 229/XXXI/05

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 grudnia 2005r.

Zestawienie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

111.000

-

40002

-

Dostarczanie wody

111.000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

111.000

-

600

Transport i łączność

10.000

-

60016

-

Drogi publiczne gminne

10.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000

-

70005

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000

-

4260

Zakup energii

5.000

-

750

Administracja publiczna

-

144.899

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

144.899

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

144.899

801

Oświata i wychowanie

383.500

-

80101

-

Szkoły podstawowe

3.500

-

4270

Zakup usług remontowych

2.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

-

80110

-

Gimnazja

380.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

312.195

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

67.805

-

852

Pomoc społeczna

-

10.000

85295

-

Pozostała działalność

-

5.500

3110

Świadczenia społeczne

-

5.500

85215

-

Dodatki mieszkaniowe

-

4.500

3110

Świadczenia społeczne

-

4.500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.000

3.500

85415

-

Pomoc materialna dla uczniów

5.000

-

3240

Stypendia dla uczniów

5.000

-

85401

-

Świetlice szkolne

-

3.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2.000

4270

Zakup usług remontowych

-

1.500

Razem

514.500

158.399

 


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.02.2006 01:10
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.11.2006 08:37