UCHWAŁA Nr 230/XXXI/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie :
utworzenia fundacji "Z Tradycją w Nowoczesność"

          Na podstawie art. 9 i art. 18 ust. l i ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm) w związku z art. 2 ust. l ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203, z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Tworzy się wspólnie z Gminą Pawłosiów i Roźwienica Fundację pn. „Z Tradycją w Nowoczesność”. 

§ 2.

Celem fundacji jest działanie na rzecz obszarów wiejskich.

 

§ 3.

Na realizację celów fundacji przeznacza się środki finansowe w kwocie 1000,00 zł / słownie: tysiąc złotych/

 

§ 4.

Uchwala się statut fundacji pn. „Z Tradycją w Nowoczesność” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do złożenia w imieniu Gminy Pruchnik oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego, podjęcie czynności formalno - prawnych w celu rejestracji fundacji, reprezentowania gminy i podejmowania innych działań imieniem Gminy w Fundacji.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utworzenie fundacji "Z Tradycją w Nowoczesność".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.02.2006 08:50
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.11.2006 08:59