Uchylona Uchwałą Nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 października 2016 r.

 

UCHWAŁA Nr XXII/136/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r. poz.193), zmieniona uchwałą Nr 200/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r. poz. 2579).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.10.2016 11:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.11.2019 20:17