Budżet Gminy Pruchnik na 2006 rok

UCHWAŁA Nr 232/XXXII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie :

budżetu Gminy Pruchnik na 2006 rok

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” i pkt. 10 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) i art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE :

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2006 w wysokości:  18.358.564
  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości:  18.041.564
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na
  kwotę:  317.000
  z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
 4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości:  317.000
 5. Rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.381.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

 

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.000 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35.000 zł.

§ 4.

 

Ustala się:

-    wydatki majątkowe budżetu w wysokości 2.510.283 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

-    limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8

-    wydatki na programy i projekty ze środków publicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
     Regionalnego (ERDF) i Sektorowego Programu Operacyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5.

 1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych udzielonych:
  dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę:  200.000
  w tym:
    
  -   Biblioteki:  100.000
    
  -   Ośrodek Kultury:  100.000
 2. Ustala się dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 3. Ustala się dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pruchniku na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury.

§ 6.

 

Tworzy się:

 1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości:  140.000
 2. rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości:  110.000

§ 7.

 

Ustala się przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000 zł i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

 

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w celu dofinansowania doskonalenia i dokształcenia zawodowego w kwocie 34.731 zł w tym:

  -   dział 801 – oświata i wychowanie:  34.506

  -   dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza225

§ 9.

 

Ustala się dotację na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w kwocie 23.000  na zakup sprzętu typu samochód specjalny – podnośnik dla PSP w Jarosławiu.

§ 10.

 

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do:

  -   dokumentacja przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

  -   lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
      bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

  -   zaciągnięcia zobowiązań do sumy 500.000 zł w roku budżetowym

  -   zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy
      inwestycyjne, w latach i kwotach jak załącznik nr 8.

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 12.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

DOCHODY

 

Dział

Nazwa

Kwota

020

Leśnictwo

1.000

 • sprzedaż drewna

1.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

712.979

-

-

 • pieniężne darowizny mieszkańców  na budowę wodociągu
 • opłaty za wodę z wodociągu gminnego
 • środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane  do sektora finansów publicznych na finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

150.000

180.000

 

 

 

 

 

 

 

382.979

700

Gospodarka mieszkaniowa

72.250

-

 • wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych
 • wpływy z dzierżawy budynków komunalnych
 • najem budynków mieszkalnych
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 • dzierżawa za obwody łowickie

 

5.450

 

40.000

20.000

4.800

2.000

710

Działalność usługowa

6.000

-

 • opłata grobowa

6.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.600

-

 • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

 

 

 

1.600

750

Administracja publiczna

86.511

-

 • dotacja celowa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej
 • wpływy z różnych dochodów
 • dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 

61.491

24.320

 

 

 

700

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie  posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.941.520

-

 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy do osób prawnych
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • wpływy z karty podatkowej
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek od posiadania psów
 • opłata skarbowa
 • opłata eksploatacyjna
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od środków transportowych
 • opłata targowa
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • odsetki 
 • opłata administracyjna

900.000

70.000

490.147

17.036

1.005.237

2.000

5.000

100

2.000

300.000

25.000

39.000

3.000

70.000

10.000

3.000

758

Różne rozliczenia

9.226.804

-

 • subwencja ogólna w części wyrównawczej
 • subwencja ogólna w części oświatowej 
 • subwencja ogólna równoważąca

2.763.726

6.173.054

290.024

801

Oświata i wychowanie

58.200

-

 • wpływy z czynszów
 • wynajem sal sportowych 
 • wpływy ze sprzedaży nieruchomości
 •  wpływy za korzystanie z przedszkola 

10.000

2.000

3.000

43.200

852

Pomoc społeczna

4.601.700

-

 • wpływy za usługi opiekuńcze
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy

1.000

 

 

 

4.318.600

 

282.100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

110.000

-

 • wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu

 

110.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90.000

-

 • pieniężne darowizny na budowę kanalizacji (zobowiązania z lat ubiegłych)
 • opłaty za ścieki

 

10.000

80.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

450.000

-

 • środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane  do sektora finansów publicznych na finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

 

450.000

Razem

18.358.564

 


 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

010

-

Rolnictwo i łowiectwo

11.503

-

01030

Izby Rolnicze

a) wydatki bieżące

9.803

9.803

-

01095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

1.700

1.700

020

-

Leśnictwo

8.443

-

02001

Gospodarka Leśna

a) wydatki bieżące
    
w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8.443

8.443

 

5.000

400

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.266.979

-

40002

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące
    
w tym:

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1.266.978

240.000

 

140.000

1.026.979

600

-

Transport i łączność

809.652

-

60016

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące
   
w tym

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

809.652

394.652

 

10.000

415.000

700

-

Gospodarka mieszkaniowa

190.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

190.000

70.000

 

10.000

120.000

710

-

Działalność usługowa

65.400

-

71035

Cmentarze

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

55.400

55.400

 

10.400

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000

10.000

 

10.000

750

-

Administracja publiczna

2. 161.045

--

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

61.491

61.491

 

59.292

-

75022

Rady Gmin

a) wydatki bieżące

62.656

62.656

-

75023

Urzędy Gmin

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

2.023.898

1.973.898

 

1.757.758

50.000

-

75095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

4.000

4.000

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

9.000

9.000

751

-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.600

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1.600

 

1.600

754

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

273.000

-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   - dotacja

b) wydatki majątkowe

273.000

173.000

 

30.000

23.000

100.000

801

-

Oświata i wychowanie

6.528.056

-

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.796.149

3.796.149

 

3.024.649

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

262.125

262.125

 

226.330

-

80104

Przedszkola

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

340.603

340.603

 

269.482

-

80110

Gimnazja

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1.906.960

1.896.960

 

1.529.368

10.000

-

80113

Dowóz dzieci

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

   - dotacje

160.000

160.000

 

32.000

25.000

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

34.506

34.506

 

6.901

-

80195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

27.713

27.713

756

-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70.000

-

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych

a) wydatki bieżące
   
w tym

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

70.000

 

70.000

 

50.000

757

-

Obsługa długu publicznego

80.000

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   obsługa papierów wartościowych i pożyczek 
   jednostek samorządu terytorialnego

80.000

 

80.000

 

 

80.000

758

-

Różne rozliczenia

250.000

-

75818

Rezerwy ogólne celowe

a) wydatki bieżące

250.000

250.000

851

-

Ochrona zdrowia

70.000

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

35.000

35.000

-

85153

Zwalczani narkomanii

a) wydatki bieżące

35.000

35.000

852

-

Pomoc społeczna

4.775.638

-

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

287.800

259.800

 

128.352

28.000

-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.912.000

 

 

3.912.000

 

85.673

-

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące

 

 

 

 

14.000

14.000

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące

 

308.200

308.200

-

85215

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące

14.000

14.000

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

170.000

170.000

 

111.900

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.938

 

20.938

 

19.138

-

85295

Pozostałą działalność

a) wydatki bieżące

48.700

48.700

854

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

244.944

-

85401

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

239.719

239.719

 

117.189

-

85446

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

a) wydatki bieżące

225

225

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

5.000

5.000

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

235.000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

100.000

50.000

50.000

-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

5.000

5.000

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

130.000

110.000

20.000

921

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

915.304

-

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

15.000

15.000

 

10.000

-

92109

Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   dotacje

100.000

100.000

 

100.000

-

92116

Biblioteki

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   dotacja

100.000

100.000

 

100.000

-

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

a) wydatki majątkowe

b) wydatki bieżące
   
w tym:

  dotacja

700.304

690.304

10.000

 

10.000

926

-

Kultura fizyczna i sport

85.000

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   - dotacje

   - wynagrodzenia i pochodne   od wynagrodzeń

85.000

85.000

 

60.000

5.000

Razem

18.041.564


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań.

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.600

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców

 

 

 

1.600

750

Administracja publiczna

61.491

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów wykonujących w/w zadania

 

 

 

61.491

852

Pomoc społeczna

4.318.600

 • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia
 • dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych
 • dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
 • dotacja celowa z budżetu państwa ba zasiłki i pomoc w naturze

 

259.800

 

3.912.000

 

 

 

 

14.000

 

132.800

Razem

4.381.691

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

751

-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

1.600

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1.600

 

1.600

750

-

Administracja publiczna

61.491

-

75011

Urzędu Wojewódzkie

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

61.491

 

 

59.292

852

-

Pomoc społeczna

4.318.600

-

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

259.800

259.800

 

128.352

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące
   
w tym:

   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.912.000

 

3.912.000

 

85.673

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące

14.000

 

 

14.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące

132.800

 

132.800

Razem

4.381.691


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

ROZCHODY 

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

317.000


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Środki własne

Pozostałe

1

Modernizacja stacji uzdatniania wody Hawłowice – sterownie radiowe.

30.000

30.000

-

2

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik

682.979

300.000

382.979

3

Budowa przyłączy wodociągowych
 
w Jodłówce

244.000

244.000

4

Modernizacja drogi Pruchnik Górny – Jodłówka

400.000

400.000

-

5

Zakup inwestycyjny – samochód ciężarowy

50.000

50.000

-

6

Modernizacja ośrodka zdrowia

70.000

70.000

-

7

Modernizacja budynku gospodarki komunalnej

50.000

50.000

-

8

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

50.000

50.000

-

9

Modernizacja remizy Strażackiej Rozbórz Długi

100.000

100.000

-

10

Dokumentacja na budowę łącznika gimnazjum – sala sportowa

10.000

10.000

-

11

Zakupy  inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

28.000

28.000

-

12

Dokumentacja kanalizacji Gminy

40.000

40.000

-

13

Oświetlenie uliczne

20.000

20.000

14

Rewitalizacja rynku

690.304

240.304

450.000

15

Zbiornik retencyjny

10.000

10.000

-

16

Przyłączenie studni w Hawłowicach – dokumentacja

20.000

20.000

-

17

Dokumentacja – budowa chodnika przy ul. Ks. Br. Markiewicza

15.000

15.000

-

Razem:

2.510.283

1.677.304

832.979


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

Dotacje celowe podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałąjących w celu osiągnięcia zysków.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka

9.000

2

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice

9.000

3

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi

9.000

4

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik

26.000

5

Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik

3.000

6

Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik

4.000

7

Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu

25.000

RAZEM

85.000


Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

Prychody i wydatki funduszy celowych [w zł]

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

Stan funduszu obrotowego
na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu obrotowego
na koniec roku

0

5.000

5.000

0


Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu: ,,Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pruchnik”

Cel programu: podniesienie jakości wody i warunków sanitarno – epidemiologicznych gminy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Pruchnik

Okres realizacji programu: 2006 – 2008

Łączne nakłady finansowe: 2.239.095

 

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków w latach

Okres realizacji
( od – do)

2006

2007

2008

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik

682.979

682.979

-

-

2006

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap IV w Gminie Pruchnik

835.116

-

835.116

-

2007

Modernizacja sieci wodociągowej Pruchnik - Kramarzówka

721.000

-

-

261.000

2008


Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 232/XXXII/06
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 lutego 2006 r.

 

 

Nazwa programu lub projektu

Kwota wydatków
 
w roku budżetowy

Dział

Rozdział

Paragraf

400

-

-

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

działanie 3.1 “Obszary wiejskie” – ZPORR

“Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik

682.979

-

40002

-

682.979

-

6050

300.000

6058

63.830

6059

319.149

921

-

-

690.304

-

92120

-

Sektorowy Program Operacyjny – “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

“Rewitalizacja zabytkowego rynku w Pruchniku

690.304

-

6050

450.000

6058

240.304


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Gminy Pruchnik na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2006 08:15