Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2016

Nazwa zamawiającego

GMINA PRUCHNIK

Numer ogłoszenia

1012125

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Propozycję cenowa /ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28-11-2016 godzina 10:00
w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Gminie Pruchnik, ul Rynek 1,
37-560 Pruchnik,
– pokój nr 21 sekretariat
Ofertę należy złożyć: osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej/ oferty:
- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz wskazanie nazwy zadania –
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn:
„Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”
w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Barszczak , Agnieszka Wojdyła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

016 6236113

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”
w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Zakres obowiązków inspektora zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane Dz.U z 2016r poz. 290 z późn. zm.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Miejscowość: Kramarzówka gm Pruchnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy tj Inspektora nadzoru branży
Budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania:
„Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”
w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3

Przedmiot zamówienia

Zakres obowiązków inspektora zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane Dz.U z 2016r poz. 290 z późn. zm.
W szczególności inspektor nadzoru będzie zobowiązany do:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym, zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
7) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót
8) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach
9) Obowiązek brania udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usuwaniem wad w okresie gwarancji. W okresie gwarancji do zadań Inspektora będzie należało:
a) Pełna obsługa okresu gwarancyjnego
b) Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i usterek
c) Dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych przez kolejne 60m-cyod daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przedkładania Zamawiającemu protokołów przeglądu gwarancyjnego
d) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad/usterek.
e) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek.
f) Ostatni przegląd gwarancyjny musi być przeprowadzony nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego.
g) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawców robót,
b) kontrola jakości użytych materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.
c) kontrola jakości użytego przez wykonawcę robót sprzętu.
d) kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu
przeznaczenia.
e) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi
przepisami
f) dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub jego
odpowiednich części określonych w umowie z wykonawcami oraz
dokonywanie czynności odbioru ostatecznego,
g) dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod
względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi.
h) niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie
Inwestora o zajętym stanowisku,
i) przebywanie na budowie minimum 2 razy w tygodniu, dojazd na własny koszt
j) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 15-01 2018 roku
Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru jest bezpośrednio uzależniony od czasu realizacji zadnia w związku z powyższym może on ulec zmianie poprzez wydłużenie lub skrócenie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postepowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki:

1) Dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia:

- minimum 3 osobami, które będą pełnić funkcję inspektora nadzoru posiadające
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej w tym:

a) Inspektor robót w specjalności budowlanej
– niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
-co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych,

b) Inspektor robót w specjalności sanitarnej
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień


c) Inspektor robót w specjalności elektrycznej
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień.

2)Jeżeli uprawnienia dla pełnienia poszczególnych funkcji Inspektora wymienione w pkt. 1 a, 1b, 1c są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Warunki zmiany umowy

Przewidywane możliwości zmiany umowy:

1. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym tylko niezrealizowanej części przedmiotu umowy wyna-grodzenie w zakresie określonym w $ 8 ust 1 zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy
2. Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru określony w $ 4 jest bezpośrednio uzależniony od czasu realizacji zadnia w związku z powyższym może on ulec zmianie poprzez wydłużenie lub skrócenie terminu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do
podpisania oferty (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
c) Parafowany wzór umowy – zał. 2
d) Wykaz osób – zał 3 – wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane
uprawnienia inspektora nadzoru

e) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena 100 %
Uwaga: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 pkt
Wzór Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) *100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert za
realizację zamówienia
- Cof - cena podana w badanej ofercie

Wykluczenia

. Informacja na temat zakresu wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez
Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z postępowania wyklucza się również wykonawców którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik postępowania,
a) nie wykazali spełnienia warunków w postępowaniu

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA PRUCHNIK

Adres

Rynek 1

37-650 Pruchnik

podkarpackie , jarosławski

Numer telefonu

166236114

Fax

166236125

NIP

7922033885

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce

Numer projektu

RPPK.06.04.03-18-0065/16-00

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.11.2016 17:39
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.11.2016 17:39