Ogłoszenie nr 352383 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.

Pruchnik: Zakup i Dostawa ciągnika na potrzeby gospodarki wodnościekowej Gminy Pruchnik.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

      Pełna treść ogłoszenia  jest umieszczona w PDF

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i Dostawa ciągnika na potrzeby gospodarki wodnościekowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:25.11.2016 17:38
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:25.11.2016 17:38