wersja do wydruku Marcin Grąz 29.05.2015 12:03

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania

Burmistrz Pruchnika

Pruchnik, dnia 29.05.2015

PP. 6220.1.2014.2015

 

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397)

zawiadamiam

że w dniu 29.05.2015 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Pruchniku na działce o nr ewidencyjnym 369/9 będącej własnością Gminy Pruchnik do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę  uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1.

Z treścią postanowienia i z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pruchniku pok. nr 19 w godzinach urzędowania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2015 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż