Ogłoszenie nr 366129 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Pruchnik: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie zrealizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 33515-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 338686-2016

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 166236113, faks 166236130, e-mail zampub@gminapruchnik.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pruchnik.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZZ 271/16/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3. 2. Zakres zamówienia, obejmuje: 1) stan zerowy budynku ( w tym roboty ziemne); 2) stan surowy budynku 3) dach konstrukcje i pokrycie, obróbki blacharskie; 4) stan wykończeniowy wewnętrzny 5) Stan wykończeniowy zewnętrzny, w tym roboty zewnętrzne 6) instalacje C.O.; 7) instalacje elektryczne; 8) instalacje wod-kan; 9) instalacje OZE; 10) wyposażenie montowane na stałe. Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 1 (1a i 1 c) do SIWZ: Projekt budowlano wykonawczy ( architektura i konstrukcja), Projekt budowlany i wykonawczy na instalacje sanitarne, Projekt wykonawczy na instalacje elektryczne, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( roboty budowlane , instalacyjne i elektryczne, przedmiar robót. 3. Załączony przedmiar robót (zał. nr 1b) stanowi dla Wykonawcy robót tylko element pomocniczy. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania poniższych czynności w zakresie realizacji zamówienia: Czynności z zakresu robót ogólnobudowlanych: 1) roboty ziemne a) kopanie i zasypywanie wykopów pod fundament, b) wykonanie fundamentów wraz z izolacja i odwodnieniem, 2) roboty murowe, roboty żelbetowe; 3) roboty dotyczące konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, instalacji systemu rynnowego, pokrycia stropodachu, 4) roboty dotyczące podłoża i posadzki, podłogi sportowej, 5) wykonanie tynków: a) licowanie ścian płytkami, b) nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, c)wykonanie elewacji cienkowarstwowej, d) okładziny stropów płytami, 6) malowanie, wykonanie elewacji i ocieplenie ścian budynku; 7) wykonanie obróbek blacharskich; 8) wykonanie odbojów, schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, chodnika Czynności z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych: 1) przebijanie otworów w ścianach i wykucie bruzd, 2) położenie rur z PE wraz z instalacją zaworów, 3) izolacja rurociągów; 4) instalacja baterii i zaworów Czynności z zakresu kanalizacji sanitarnej: 1) wykucie bruzd i przebijanie otworów; 2) położenie rurociągów z PVC’ 3) zainstalowanie wyposażenia ( np. umywalek, pisuarów , zlewozmywaka, miski ustępowej, kabiny natryskowej) Czynności dotyczące centralnego ogrzewania 1) przebijanie i wykucie bruzd; 2) położenie rurociągów z rur PE; 3) instalacja grzejników wraz z zaworami; 4) izolacja rurociągów Czynności dotyczące instalacji wentylacyjnej 1) położenie przewodów wentylacyjnych i przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych; 2) położenie przewodów wentylacyjnych i instalacja kratek wentylacyjnych , 3) montaże wentylatorów Czynności związane z przebudową odcinka sieci wodociągowej 5) roboty ziemne dotyczące przebudowy odcinka sieci wodociągowej, montaż łączenie rur; 6) roboty ziemne dotyczące przebudowy odcinka sieci gazowej; 7) montaż rurociągów sieci gazowej, demontaż rurociągu PCV; 8) przebicie otworów w elementach z betonu , Czynności z zakresu instalacji elektrycznych Czynności dotyczące usunięcia kolizji: 1) roboty ziemne – kopanie i zasypywanie rowów; 2) układanie kabli. Czynności dotyczące: gniazd wtykowych ogólnego stosowania: 1) przebijanie otworów w ścianach, wykucie bruzd, 2) układnie rur i przewodów kabelkowych; 3) instalacja osprzętu elektrycznego. Czynności dotyczące instalacji oświetlenia, oświetlenia awaryjnego iewakuacyjnego Czynności dotyczące instalacji odgromowej: 1) kopanie i zasypywanie rowów dla kabli; 2) wykucie bruzd; 3) układanie rur winidurowych i przewodów izolacyjnych; 4) montaż zaworów przewodów instalacji odgromowej, montaż złączy rynnowych. szczegóły określono Rozdziale IV SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45331000-6, 45261215-4, 37400000-2, 45212225-9, 45223500-1, 45261000-4, 45261100-5, 45410000-4, 45442100-8, 45450000-6, 45431000-7, 45443000-4, 45332000-3, 45330003-0, 45321000-3, 45311000-0, 37482000-0, 37451920-9, 37452210-6, 37452910-3, 37422100-3, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1808130.07
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert9
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Eurobud Spółka z o.o.,  eurobud@autograf.pl,  Bystrowice 164,  37565,  Roźwienica,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1537715,46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1537715,46
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2479689,02
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

 

 

Ogłoszenie nr 366131 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 366129-2016
Data: 13/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.p
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: -
Punkt: -
W ogłoszeniu jest: Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 33515-2016
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 331515-2016

 

Ogłoszenie nr 369320 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.

Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 366129-2016
Data: 13/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1808130.07 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 2169756.08 Waluta PLN

 

Ogłoszenie nr 369542 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.

Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 366129-2016
Data: 13/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Eurobud Spółka z o.o., eurobud@autograf.pl,Bystrowice 164, 37565, Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Eurobud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, eurobud@autograf.pl, Bystrowice 164, 37-565, Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:

 

Ogłoszenie nr 370977 - 2016 z dnia 2016-12-20 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 366129-2016
Data: 13/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Eurobud Spółka z o.o., eurobud@autograf.pl,Bystrowice 164, 37565, Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Eurobud Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, eurobud@autograf.pl, Bystrowice 164, 37-565, Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:13.12.2016 19:57
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:20.12.2016 17:32