wersja do wydruku Marcin Grąz 17.08.2015 13:14

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

Burmistrz Pruchnika

Pruchnik, 17.08.2015

PP.6220.1.2014.2015

 

OBWIESZCZENIE
o podjęciu postępowania


Zgodnie z art. 49 KPA oraz art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 a także art 77 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu  17.08.2015r. wydane zostało postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Pruchniku

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Pruchnika zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu. Na w/w postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kodeks postępowania administracyjnego, postanowienie na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu decyzji.
    Zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy na każdym etapie postępowania oraz składać uwagi i wniosków w Urzędzie Miejskim w Pruchniku w godzinach Urzędowania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o podjęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.08.2015 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż