IZ 271/18/2016                                                                                                                                                    Pruchnik 20-12-2016

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  z terenu Gminy Pruchnik w roku 2017”

zostało rozstrzygnięte

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 629 208,00 zł brutto, wysokość kary umownej – 2 000,00 zł brutto. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-12-2016 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

K wysokość kary umownej -40%

Ocena

Łączna punktacja

C+K

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15

629 208,00

        629 208,00

C= ----------------- *60= 60

       629 208,00

K = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

K wysokość kary umownej -40%

Ocena

Łączna punktacja

C+K

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

669 060,00

        629 208,00

C= ----------------- *60=56,43

       669 060,00

K = 0 pkt

56,43

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:20.12.2016 10:35
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:20.12.2016 10:35