Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł, w tym:

 • sprzedaż drewna z lasu komunalnego 777,00
 • zwrot kosztów upomnień 3 000,00
 • wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych 2 120,00
 • zwrot kosztów utrzymania dziecka z poza terenu gminy Pruchnik w oddziale przedszkolnym i w przedszkolu 4 000,00
 • wpłaty uczestników Wigor – Senior 2 000,00
 • wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole 20 000,00
 • wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18 103,00

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 525 542,52 zł, w tym:

 • odwierty studni 74 000,00
 • remont drogi gminnej w Rozborzu Długim 60 000,00
 • zakup materiałów remontowych dla OSP W Jodłówce 10 000,00
 • budowa Sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt Szkoły Podstawowej w Kramarzówce 100 000,00
 • zakup artykułów żywnościowych na wyżywienie dzieci 20 000,00
 • zakup ciągnika do gospodarki komunalnej 140 000,00
 • rozbudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia 50 000,00
 • bieżące wydatki w gospodarce komunalnej 50 000,00
 • rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku 10 000,00
 • zakup usług geologicznych na terenie dawnej Węgierki 3 000,00
 • zakup energii na oświetlenie uliczne 6 542,52
 • przebudowa stadionu – nadzór autorski 2 000,00

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 477 242,52 zł, w tym:

 • Rozbudowa i przebudowa ciągu komunalnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku 403 242,52
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody dokumentacja 74 000,00

§ 4.

Dokonuje się zmiany zadania do realizacji w ramach udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, polegające na zamianie zadania z malatury wnętrza na konserwację ołtarza głównego w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.
Kwota dotacji nie ulega zmianie.

§ 5.

Udziela się zwiększenia dotacji celowej z budżetu gminy dla:

 1. OSP NR 3 w Pruchniku o kwotę 1 300,00 zł, na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych.
 2. OSP NR 1 w Pruchniku o kwotę 400,00zł, na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż