Połączenie jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku oraz nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr XXIII/149/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku oraz nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 12 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 111 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz art. 18 c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonuje się połączenia jednostek organizacyjnych:
  1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku,
  2) Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 polega na włączeniu Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, zwanego dalej "jednostką przejmowaną" do struktur organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku zwanego dalej „jednostką przejmującą".
 3. W wyniku połączenia jednostka przejmowana ulega likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa.
 4. Jednostka przejmująca zachowuje swoją dotychczasową nazwę.
 5. Z dniem połączenia jednostek jednostka przejmująca wstępuje w ogół praw jednostki przejmowanej, w szczególności:
  a) majątek jednostki przejmowanej staje się majątkiem jednostki przejmującej, na podstawie inwentaryzacji wszystkich składników majątku,
  b) należności i zobowiązania jednostki przejmowanej przejmie w całości jednostka przejmująca.
  c) pracownicy jednostki przejmowanej stają się pracownikami jednostki przejmującej, która przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 2.

Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. tracą moc:

 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku nadany Uchwałą Nr 26/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 r.,
 2. Statut Dziennego Domu Senior-WIGOR nadany Uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 listopada 2015 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Połączenie jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku oraz nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż