Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr XXIII/155/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik

§ 16. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub insektów, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Pruchnika w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary oraz termin obowiązkowej deratyzacji. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji każdorazowo zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.”

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż