Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr XXIV/157/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 3.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik osobiście lub pocztą.

§ 4.

  1. Deklaracja, o której mowa w § 1 może być składana w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych XML.
  2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu, formularza elektronicznego udostępniony jest na platformie usług administracji publicznej /ePUAP/ Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
  3. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 06:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż