Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

UCHWAŁA Nr XXIV/163/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 06:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż