wersja do wydruku Marcin Grąz 07.12.2015 14:45

O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Pruchnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pruchnika

Pruchnik, dnia 07.12.2015

PP.6220.1.2014. 2015

 

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Pruchnika
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr  199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 07.12.2015r. na wniosek Gminy Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik została wydana decyzja znak PP. 6220.1.2014.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Pruchnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2015 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż