wersja do wydruku Marcin Grąz 29.09.2015 14:31

Obwieszcz Burmistrza Pruchnika o udziale społeczeństwa "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku"

Pruchnik, dnia 29.09.2015r.

PP.6220.1.2014.2015

 

Obwieszczenie
Burmistrza Pruchnika

Burmistrz Pruchnika zawiadamia, zgodnie z art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o możliwości zapoznania się społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie: „rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pruchniku o nr ewidencyjnym 369/9 będącej własnością Gminy Pruchnik”.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy Burmistrz Pruchnika jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o raz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem dniem 24.07.2014r. rozpoczął procedurę udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z wszystkimi uzupełnieniami do raportu oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Środowiska w Rzeszowie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Dokumenty do wglądu znajdują się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustanie do protokołu lub za pomocą środków elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: www.gminapruchnik.pl)

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.pruchnik.bip.info.pl, na tablicy ogoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszcz Burmistrza Pruchnika o udziale społeczeństwa "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2015 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż