UCHWAŁA Nr XXV/165/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446)) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 197 035,00 zł,w tym;
  • subwencję ogólną 145 635,00
  • podatek od środków transportowych 9 000,00
  • wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 400,00
  • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 36 000,00
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 151 400,00 zł, w tym;
  • podatek od nieruchomości 121 400,00
  • podatek rolny 30 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączeniu pismo MR i F Nr ST3.4751.4.2016.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 195 635,00 zł, w tym;
  • bieżące funkcjonowanie gospodarki komunalnej 30 000,00
  • bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 121 100,00
  • zakup energii 38 535,00
  • dotacja dla CKSiT 1 000,00
  • zakup usług remontowych 5 000,00
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł, w tym;
  • budowa łącznika przy gimnazjum w Pruchniku 60 000,00
  • przebudowa ul. Floriana 16 000,00
  • kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce 24 000,00
  • bieżące funkcjonowanie UM w Pruchniku 50 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2016 06:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.03.2017 23:11