UCHWAŁA Nr XXV/167/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pruchnik wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik na lata 2017-2020 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 4.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

 • umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:
  1. gazu z sieci gazowej,
  2. licencji na oprogramowania komputerowe,
  3. wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
 • umów zawieranych na czas określony do kwoty 2 000 000 zł.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

 • umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:
  1. gazu z sieci gazowej
  2. licencji na oprogramowania komputerowe
  3. ostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
 • umów zawieranych na czas określony do kwoty 1 000 000 zł

 § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r., traci moc Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29.12.2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2016 06:36
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.03.2017 23:14