UCHWAŁA Nr XXV/170/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.\.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 5d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik:
  1. publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Pruchnik;
  2. niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Pruchnik.
 2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pruchnik dla jednostek, o których mowa w ust. 1, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 2. organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik;
 3. podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć jednostki wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, otrzymujące dotację z budżetu Gminy Pruchnik;
 4. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inne niż Gmina Pruchnik osoby fizyczne lub prawne prowadzące na terenie Gminy Pruchnik jednostki określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).

Rozdział 2.

Wysokość udzielanej dotacji

§ 3.

 1. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 2. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 3. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej 90 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 4. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 6. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 7. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 8. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, spełniającej wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Pruchnik dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 9. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-9, otrzymywana z budżetu Gminy Pruchnik, nie może być niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego, odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik.
 11. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruchnik, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik.
 12. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik.
 13. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik.
 14. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik.
 15. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów tych jednostek oświatowych - otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Pruchnik w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pruchnik.

Rozdział 3.

Tryb udzielania dotacji

§ 4.

 1.  Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, składają wnioski o udzielenie dotacji dla każdej prowadzonej jednostki oświatowej, zawierające informacje o planowanej liczbie uczniów - nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych.
 4. Osoba prawna lub fizyczna, której Gmina udzieliła dotacji składa w Urzędzie Miejskim w Pruchniku informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów w terminie do 10 dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.
 5. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanej jednostki oświatowej po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczyła informacja składa się wraz z informacją o liczbie uczniów w miesiącu następnym - z podaniem liczby dni pozostawania uczniem.
 6. W informacji, o której mowa w ust. 4, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów, w tym niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Pruchnik (wraz z informacją na temat gmin zamieszkania takich uczniów).

Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 1. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 i przekazywana jest od następnego roku budżetowego w transzach miesięcznych na rachunek bankowy wskazany przez podmiot prowadzący we wniosku o udzielenia dotacji w 12 miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że transza dotacji za grudzień, przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia.
 2. Dotację udzieloną szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego cofa  się od dnia zaprzestania działalności, bądź z chwilą wykreślenia z ewidencji.
 3. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się odpowiednio:
  1. w szkołach – wg stanu wykazanego w informacji miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy uczniów,
  2. w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nie funkcjonujących w miesiącach wakacyjnych – stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu.
 4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji, Burmistrz Pruchnika dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

Rozdział 4.

Termin i sposób rozliczenia dotacji

§ 6.

 1. Organ prowadzący podmiot dotowany sporządza i przekazuje organowi dotującemu półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.
 2. Rozliczenie półroczne przekazywane jest w terminie do 15 lipca danego roku, a rozliczenie roczne w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazana została dotacja.
 3. W przypadku gdy podmiot dotowany kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
 4. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
 5. Organ prowadzący podmiot dotowany, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji  potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.
 6. Każdy dokument księgowy potwierdzający poniesione wydatki powinien zawierać opis  określający, w jakiej części wydatek został sfinansowany z udzielonej dotacji z budżetu Gminy Pruchnik.
 7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pruchnik, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 8. W rozliczeniach wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący  podmiot dotowany wykazuje wydatki sfinansowane ze środków dotacji określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 5.

Tryb i zakres kontroli

§ 7.

 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów lub wychowanków dotowanej jednostki oświatowej i rzetelnego podawania rodzajów niepełnosprawności uczniów lub wychowanków oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę przez jednostki, o których mowa w § 3 ust. 1-9 i ust. 11-14.
 2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni przez Burmistrza Pruchnika, zwani dalej „kontrolującymi”, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
 3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowana jednostkę oświatową telefonicznie lub pisemnie – nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
 4. Kontrola obejmuje:
  1. prawidłowość danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie:
   • dokumentacji przebiegu nauczania,
   • ilości dowodów wpłat czesnego,
   • dokumentów zwalniających z tej opłaty,
   • umów o nauczanie i wychowanie uczniów oraz wychowanków,
   • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
   • innych dokumentów dotyczących prawidłowości pobrania dotacji, w tym zawierających dane osobowe uczniów i wychowanków;
  2. prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej i organizacyjnej, obejmującej:
   • ewidencję księgową,
   • wyciągi z dotacyjnego rachunku bankowego,
   • regulaminy dotyczące wynagrodzeń osób zatrudnionych w dotowanej jednostce,
   • dowody źródłowe (faktury, rachunki, listy wypłat wynagrodzeń) - świadczących o rodzajach dokonanych wydatków,
   • inne dokumenty świadczące o rodzajach i zakresie wykonanych zadań dotowanej jednostki oświatowej, realizację których sfinansowano z dotacji Gminy Pruchnik.
 5. W przypadku gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą podmiotu dotowanego, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie podmiotu dotowanego.
 6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki
 7. W związku z prowadzoną kontrolą kontrolujący mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
 8. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do zapewnienia kontrolującym warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli, w szczególności wyodrębnionego pomieszczenia.
 9. Kontrolujący mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów dokumentów, sporządzania kopii dokumentów jak również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.
 10. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby prowadzącej podmiot dotowany oraz od przedstawicieli podmiotu dotowanego w zakresie objętym kontrolą.
 11. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:
  1. nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu i jej adres,
  2. wskazanie organu prowadzącego,
  3. imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
  4. imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę (dyrektora),
  5. wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą;
  6. określenie przedmiotowego zakresu kontroli,
  7. opis ustalonego stanu faktycznego;
  8. opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
  9. zestawienie załączników do protokołu, stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli.
 12. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany pzez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego.
 13. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 4 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi podmiotu dotowanego.
 14. Osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego mogą odmówić podpisania protokołu, wskazując na piśmie przyczyny odmowy. Pismo powinno być doręczone kontrolującym w ciągu 5 dni od dnia odmowy podpisania protokołu. W takim przypadku kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli. W przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach. W takim przypadku protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
 15. Na podstawie protokołu kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości, Burmistrz Pruchnika przekazuje w terminie 14 dni od dnia jego podpisania lub odmowy podpisania organowi prowadzącemu podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń.
 16. W przypadku, gdy stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mają wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Pruchnika w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowanego podmiotu wzywa go równocześnie do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.
 17. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania Burmistrzowi Pruchnika, w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 4465).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2016 06:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.02.2017 21:48