UCHWAŁA Nr XXV/171/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2016.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 60 300,00 zł (słownie; sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) na realizację projektu pn. „Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania gminnego Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.885)
  2. Spłata zobowiązań o których mowa w pkt 1 nastąpi w 2017 roku z dotacji celowej na realizację projektu w kwocie 54 270,00 oraz dochodów własnych gminy w kwocie 6 030,00zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2016.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2016 06:48
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.12.2016 06:48